Vòng Quay Tinh Hệ

Số người đang chơi: 363 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:            *** - đã trúng Florentino Giám Sát Tinh Hệ       Nguy*** - đã trúng Valhein EVO Bậc 5       Huyn*** - đã trúng Murad Zenitsu       Nguy*** - đã trúng Nak Thứ Nguyên Vệ Thần       Tran*** - đã trúng Acc 300 Skin       Nguy*** - đã trúng Florentino Giám Sát Tinh Hệ       Min *** - đã trúng Valhein EVO Bậc 5       Lĩn*** - đã trúng Murad Zenitsu       Xuâ*** - đã trúng Nak Thứ Nguyên Vệ Thần       Trun*** - đã trúng Acc 300 Skin    
Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Nam*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-27 15:21
  **** Florentino Giám Sát Tinh Hệ 2023-11-27 10:03
  TZm*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-27 10:03
  628*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-13 22:04
  Kho**** Valhein EVO Bậc 5 2023-11-13 22:04
  628*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-13 22:04
  087*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-13 10:27
  Vũ**** Murad Zenitsu 2023-11-05 06:27
  bod*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-05 06:27
  bod*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-05 06:27
  **** Nak Thứ Nguyên Vệ Thần 2023-11-05 06:27
  bod*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-05 06:27
  bod*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-05 06:27
  Tú**** Acc 300 Skin 2023-11-05 06:27
  bod*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-05 06:27
  bod*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-05 06:27
  Tho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-02 18:31
  Tho*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-11-02 18:31
  Por*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-31 12:05
  131*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-28 21:24
  lec*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-28 16:47
  176*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-28 12:52
  Ann*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-28 12:17
  176*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-27 19:25
  kha*** Quân Huy Ngẫu Nhiên 2023-10-22 14:52
  Xem thêm
  Xem tất cả »