• 1 Phạm Quốc Hải
  • 2 Tín Nguyễn Dương Bảo
  • 3 MeowwNew***
  • 4 Trần Ngọc Thành
  • 5 Tiu Zeus

Chúc Mừng Huỳnh Minh Đạt Đã Nhận Được Acc 60 Skin,Chúc Mừng Nas Nguyễn Đã Nhận Được Acc 30 Tướng,Chúc Mừng Minh Trần Đã Nhận Được Acc 50 Skin,Chúc Mừng Trung Tín Đã Nhận Được Acc 80 Tướng,Chúc Mừng Nhật Tuấn Đã Nhận Được Acc 80 Skin

Tất cả