• 1 Phạm Quốc Hải
  • 2 Tín Nguyễn Dương Bảo
  • 3 MeowwNew***
  • 4 Trần Ngọc Thành
  • 5 Tiu Zeus

Chúc Mừng Nguyễn Trung Đã Nhận Được Acc 80 Skin,Chúc Mừng Phát Trần Đã Nhận Được Acc 50 Tướng,Chúc Mừng Key Trần Đã Nhận Được Acc Full Tướng,Chúc Mừng Tuấn MTP Đã Nhận Được Acc 100 Skin,Chúc Mừng Tuấn Best Nak Đã Nhận Được Acc Allain Kirito V2

Tất cả