• 1 Phạm Quốc Hải
  • 2 Tín Nguyễn Dương Bảo
  • 3 MeowwNew***
  • 4 Trần Ngọc Thành
  • 5 Tiu Zeus

Chúc Mừng Trần Thế Quang Đã Nhận Được Acc Full Tướng,Chúc Mừng Tường Nguyễn Đã Nhận Được Acc 50 Tướng,Chúc Mừng Lê Anh Kiệt Đã Nhận Được Acc 100 Tướng,Chúc Mừng Huỳnh Mai Đã Nhận Được 250 RP,Chúc Mừng Liễu Nguyễn Đã Nhận Được Acc 100 Skin

Tất cả