• 1 keldo***
  • 2 Needacco***
  • 3 Gấu Trúc Ngu Ngơ
  • 4 0857480***
  • 5 Phong Vũ
Tất cả
Dư 1 Đá Quý
Tướng: 30
Trang phục: 20
Rank: Vàng
Ngọc 90: Không
400,000đ
2 Bảng ngọc 90. Dư 1 Đá Quý. Murad...
Tướng: 34
Trang phục: 25
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
550,000đ
4 Bảng ngọc 90. Nak AIC. Dư 1 Đá Qu...
Tướng: 31
Trang phục: 32
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
550,000đ
Murad Siêu Việt. Tulen Tân Thần Thi...
Tướng: 33
Trang phục: 26
Rank: Vàng
Ngọc 90: Không
600,000đ
4 Bảng ngọc 90. Dư 1 Đá Quý
Tướng: 33
Trang phục: 26
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
600,000đ
Hayate
Tướng: 43
Trang phục: 19
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
500,000đ
3 Bảng ngọc 90. Dư 1 Đá Quý. Murad...
Tướng: 33
Trang phục: 28
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
600,000đ
3 Bảng ngọc 90. Hayate. Tulen Tân T...
Tướng: 34
Trang phục: 30
Rank: Kim Cương
Ngọc 90:
550,000đ
Hayate
Tướng: 42
Trang phục: 19
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
500,000đ
Dư 1 Đá Quý
Tướng: 30
Trang phục: 22
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
500,000đ
4 Bảng ngọc 90. Murad Siêu Việt. Tu...
Tướng: 32
Trang phục: 37
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
550,000đ
Tulen Tân Thần Thiên Hà. Hayate
Tướng: 26
Trang phục: 19
Rank: Vàng
Ngọc 90: Không
350,000đ
Tulen Tân Thần Thiên Hà. Hayate
Tướng: 48
Trang phục: 30
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
700,000đ
5 Bảng Ngọc 90
Tướng: 41
Trang phục: 33
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
600,000đ
3 Bảng ngọc 90. Hayate. Nak AIC. Li...
Tướng: 44
Trang phục: 46
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
700,000đ
Dư 1 Đá Quý
Tướng: 43
Trang phục: 42
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
700,000đ
Murad Siêu Việt
Tướng: 40
Trang phục: 40
Rank: Vàng
Ngọc 90: Không
700,000đ
Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc
Tướng: 45
Trang phục: 38
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90: Không
600,000đ
3 Bảng ngọc 90. Nak AIC
Tướng: 41
Trang phục: 35
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
600,000đ
2 Bảng ngọc 90. Hayate. Zuka Diệt N...
Tướng: 46
Trang phục: 47
Rank: Bạch Kim
Ngọc 90:
850,000đ