• 1 0949963***
  • 2 Nguyễn Đình Kỳ
  • 3 nguoigacde***
  • 4 chumk***
  • 5 Haocld***
Tất cả
Siêu Phẩm Lucian
Tướng: 36
Trang phục: 23
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
250,000đ
Siêu Phẩm Zed. Siêu Phẩm Ashe
Tướng: 58
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Tướng: 54
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Tướng: 50
Trang phục: 20
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
220,000đ
Tướng: 55
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
160,000đ
Tướng: 43
Trang phục: 19
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
200,000đ
Tướng: 36
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Tướng: 51
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Nasus Hung Thần
Tướng: 32
Trang phục: 10
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Siêu Phẩm Fiora
Tướng: 47
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Siêu Phẩm Yasuo
Tướng: 32
Trang phục: 22
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
240,000đ
Ezreal Vũ Khí Tối Thượng
Tướng: 47
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
180,000đ
Tướng: 64
Trang phục: 16
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
180,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
160,000đ
Tướng: 76
Trang phục: 22
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
220,000đ
Tướng: 52
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Tướng: 99
Trang phục: 22
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
220,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
120,000đ
Siêu Phẩm Yi, Zed
Tướng: 56
Trang phục: 16
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
180,000đ
Siêu Phẩm Yasuo
Tướng: 54
Trang phục: 9
Rank: Chưa rank
Ngọc: 6
120,000đ