• 1 huukhu***
  • 2 Acnolo***
  • 3 Phạm An
  • 4 Bichphuong3***
  • 5 0986197***
Tất cả
Siêu Phẩm Lucian
Tướng: 36
Trang phục: 23
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
250,000đ
Siêu Phẩm Zed. Siêu Phẩm Ashe
Tướng: 58
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Tướng: 54
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
120,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 3
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
104,000đ
Siêu Phẩm Yi
Tướng: 31
Trang phục: 9
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
200,000đ
Siêu Phẩm ashe
Tướng: 47
Trang phục: 8
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Jinx Pháo Hoa
Tướng: 69
Trang phục: 16
Rank: Chưa rank
Ngọc: 5
260,000đ
Siêu Phẩm Yi
Tướng: 49
Trang phục: 10
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
160,000đ
Tướng: 47
Trang phục: 8
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Tướng: 64
Trang phục: 7
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
120,000đ
Tướng: 50
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
130,000đ
Tướng: 44
Trang phục: 8
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
110,000đ
Tướng: 49
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
110,000đ
Tướng: 72
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
120,000đ
Tướng: 74
Trang phục: 9
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
110,000đ
Ezreal Vũ Khí Tối Thượng. siêu phẩm...
Tướng: 54
Trang phục: 19
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
350,000đ
Tướng: 92
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
190,000đ
Tướng: 69
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
110,000đ
Tướng: 68
Trang phục: 8
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
110,000đ