• 1 Anh Long's
  • 2 Vohaunhut***
  • 3 Lê Nguyên
  • 4 Đêm Đông Đen
  • 5 Utngoc2***
Tất cả
Yi Siêu Phẩm.Katarina Siêu Phẩm.Z...
Tướng: 43
Trang phục: 33
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
350,000đ
Siêu Phẩm Master Yi
Tướng: 27
Trang phục: 14
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
120,000đ
Tướng: 64
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
180,000đ
Siêu Phẩm Lucian
Tướng: 36
Trang phục: 23
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
250,000đ
Tướng: 70
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
160,000đ
Siêu Phẩm Zed. Siêu Phẩm Ashe
Tướng: 58
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Nasus Địa Ngục
Tướng: 90
Trang phục: 16
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
180,000đ
Tướng: 43
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Siêu Phẩm Zed
Tướng: 45
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
140,000đ
Tướng: 76
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
120,000đ
Tướng: 126
Trang phục: 28
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
320,000đ
Tướng: 82
Trang phục: 16
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
170,000đ
Tướng: 47
Trang phục: 31
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
350,000đ
Tướng: 72
Trang phục: 19
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
200,000đ
Tướng: 46
Trang phục: 26
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
180,000đ
Tướng: 85
Trang phục: 25
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
280,000đ
Tướng: 62
Trang phục: 19
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
200,000đ
Tướng: 89
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 5
130,000đ
Tướng: 84
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Tướng: 39
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 7
160,000đ