• 1 Huy Huỳnh
  • 2 nhutt***
  • 3 Thutruyen2***
  • 4 Anh Huynh
  • 5 Lo***
Tất cả
Yi Siêu Phẩm.Katarina Siêu Phẩm.Z...
Tướng: 43
Trang phục: 33
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
350,000đ
Tướng: 64
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
180,000đ
Siêu Phẩm Lucian
Tướng: 36
Trang phục: 23
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
250,000đ
Tướng: 70
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
160,000đ
Siêu Phẩm Zed. Siêu Phẩm Ashe
Tướng: 58
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Siêu Phẩm Zed
Tướng: 45
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
140,000đ
Tướng: 47
Trang phục: 31
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
350,000đ
Tướng: 46
Trang phục: 26
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
180,000đ
Tướng: 54
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Tướng: 50
Trang phục: 20
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
220,000đ
Tướng: 55
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
160,000đ
Tướng: 81
Trang phục: 24
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
250,000đ
Tướng: 60
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
160,000đ
Tướng: 72
Trang phục: 18
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
190,000đ
Tướng: 46
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
120,000đ
Tướng: 85
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
130,000đ
Tướng: 74
Trang phục: 17
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
190,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
130,000đ
Tướng: 43
Trang phục: 19
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
200,000đ
Tướng: 54
Trang phục: 19
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
200,000đ