• 1 keldo***
  • 2 Needacco***
  • 3 Gấu Trúc Ngu Ngơ
  • 4 0857480***
  • 5 Phong Vũ
Tất cả
Siêu Phẩm Lucian
Tướng: 36
Trang phục: 23
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
250,000đ
Siêu Phẩm Zed. Siêu Phẩm Ashe
Tướng: 58
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Tướng: 46
Trang phục: 26
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
180,000đ
Tướng: 54
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Tướng: 50
Trang phục: 20
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
220,000đ
Tướng: 55
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
160,000đ
Tướng: 60
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
160,000đ
Tướng: 43
Trang phục: 19
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
200,000đ
Tướng: 54
Trang phục: 19
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
200,000đ
Siêu Phẩm Yasuo
Tướng: 55
Trang phục: 14
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
160,000đ
Tướng: 48
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
130,000đ
Tướng: 37
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 5
120,000đ
Tướng: 56
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
140,000đ
Tướng: 36
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Tướng: 67
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
140,000đ
Tướng: 51
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Tướng: 78
Trang phục: 10
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
110,000đ
Tướng: 71
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
130,000đ
Nasus Hung Thần
Tướng: 32
Trang phục: 10
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Siêu Phẩm Fiora
Tướng: 47
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ