• 1 Thuận Nguyễn
  • 2 Cương Kòi
  • 3 Dũng V.Vượng
  • 4 Trần Nhật Huy
  • 5 Pé Là Long
Tất cả
Tướng: 27
Trang phục: 3
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
208,000đ 104,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
280,000đ 140,000đ
Tướng: 36
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
240,000đ 120,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
240,000đ 120,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 12
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
240,000đ 120,000đ
Tướng: 19
Trang phục: 9
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
180,000đ 90,000đ
Tướng: 37
Trang phục: 7
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
160,000đ 80,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 9
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
200,000đ 100,000đ
Tướng: 37
Trang phục: 8
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
180,000đ 90,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 8
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
160,000đ 80,000đ
Tướng: 33
Trang phục: 9
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
200,000đ 100,000đ
Tướng: 37
Trang phục: 10
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
180,000đ 90,000đ
Tướng: 41
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
180,000đ 90,000đ
Siêu Phẩm leona
Tướng: 33
Trang phục: 8
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
160,000đ 80,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 7
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
160,000đ 80,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 7
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
160,000đ 80,000đ
Tướng: 29
Trang phục: 7
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
140,000đ 70,000đ
Tướng: 26
Trang phục: 7
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
160,000đ 80,000đ
Tướng: 28
Trang phục: 7
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
160,000đ 80,000đ