• 1 Kiethuong***
  • 2 voso***
  • 3 TANmaimai2***
  • 4 Nguyendac***
  • 5 nguoigacde***
Tất cả
Siêu Phẩm Lucian
Tướng: 36
Trang phục: 23
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
250,000đ
Siêu Phẩm Zed. Siêu Phẩm Ashe
Tướng: 58
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Tướng: 54
Trang phục: 29
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
320,000đ
Tướng: 50
Trang phục: 20
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
220,000đ
Tướng: 43
Trang phục: 19
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
200,000đ
Nasus Hung Thần
Tướng: 32
Trang phục: 10
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Tướng: 38
Trang phục: 15
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
160,000đ
Tướng: 35
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
120,000đ
Tướng: 47
Trang phục: 7
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
120,000đ
Tướng: 27
Trang phục: 3
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
104,000đ
Jinx Pháo Hoa
Tướng: 70
Trang phục: 21
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
360,000đ
Siêu Phẩm Yi
Tướng: 31
Trang phục: 9
Rank: Chưa rank
Ngọc: 3
200,000đ
Tướng: 73
Trang phục: 37
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
320,000đ
Siêu Phẩm ashe
Tướng: 47
Trang phục: 8
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
120,000đ
Siêu Phẩm Yasuo
Tướng: 102
Trang phục: 66
Rank: Chưa rank
Ngọc: 2
550,000đ
Tướng: 47
Trang phục: 10
Rank: Chưa rank
Ngọc: 11
110,000đ
Tướng: 50
Trang phục: 21
Rank: Chưa rank
Ngọc: 5
170,000đ
Tướng: 61
Trang phục: 11
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
110,000đ
Tướng: 80
Trang phục: 13
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
160,000đ
Tướng: 53
Trang phục: 8
Rank: Chưa rank
Ngọc: 4
150,000đ