DANH MỤC FREE FIRE

Nick Free Fire

Số tài khoản: 134,319

Đã bán: 108,121

VQ MP40 Mãng Xà

Đã quay: 134,435

20,000đ

Rương Free Fire Siêu VIP

Đã bán: 108,344

10,000đ

VQ Đẳng Cấp TiTan

Đã quay: 135,010

10,000đ

Vòng Quay Hỏa Ngục

Đã quay: 135,125

20,000đ

Vòng Quay Siêu Vip

Đã quay: 135,240

10,000đ

Random Free Fire VIP 1

Đã bán: 108,327

50,000đ

Random Free Fire VIP 2

Đã bán: 108,328

50,000đ

Random Free Fire VIP 3

Đã bán: 108,323

100,000đ

Random Free Fire VIP 4

Đã bán: 108,324

200,000đ