DANH MỤC FREE FIRE

Nick Free Fire

Số tài khoản: 264,228

Đã bán: 108,122

VQ MP40 Mãng Xà

Đã quay: 264,344

20,000đ

Rương Free Fire Siêu VIP

Đã bán: 108,570

10,000đ

VQ Đẳng Cấp TiTan

Đã quay: 264,919

10,000đ

Vòng Quay Hỏa Ngục

Đã quay: 265,034

20,000đ

Vòng Quay Siêu Vip

Đã quay: 265,149

10,000đ

Random Free Fire VIP 1

Đã bán: 108,411

50,000đ

Random Free Fire VIP 2

Đã bán: 108,511

50,000đ

Random Free Fire VIP 3

Đã bán: 108,378

100,000đ

Random Free Fire VIP 4

Đã bán: 108,345

200,000đ